Bejelentkezés

Logó

Adja meg e-mail címét és jelszavát!


Mégse

Jelszó megváltoztatása

Bejelentkezési segédlet

Kérjük, itt adja meg e-mail címét, hogy el tudjuk küldeni a szükséges linket, mellyel jelszava megadása nélkül, rögtön bejelentkezhet weboldalunkra!Mégse

Kereső

 Dokumentumok közt nem keres!


Bemutatkozás
About us


Profilom

Profil szerkesztése Jelszó módosítása

Kijelentkezés

Erasmus+ tanári mobilitás beszámolók 2018/20

 

(A projektoktatás képességeinek kialakítása)

 

 

2020. május 31-vel befejeződött iskolánk harmadik tanári mobilitási projektje, melynek fő célja a projektoktatás képességeinek kialakítása volt. A pályázási szándék mögött az a szakmai meggondolás állt, hogy iskolánk is alkalmazkodni akar a jelenkor aktuális társadalmi kihívásaihoz és azokhoz a változásokhoz, amelyek végbementek a diákok ismeretszerzési, tanulási szokásaiban. A nyugat-európai oktatási rendszerekben már évek óta megfigyelhető az a tendencia, hogy a hagyományos, bevéső és tananyagcentrikus oktatás háttérbe szorul és helyette előtérbe kerül a projektoktatás, az ismeretek tevékenységek által való elsajátítása. Ennek során a foglalkozások gyakran kilépnek a hagyományos egy tanóra-egy tanterem környezetből és a folyamatba bevonnak iskolánk kívüli helyszíneket, iskolán kívüli személyeket és az ismeretszerzés sem kizárólag tanítási időben zajlik. A projektoktatás fontos jellemzője, hogy egy-egy egység lezárásaként valamilyen projekttermék készül, amely kézzelfogható eredménye a tanulásnak. A projektmódszerrel kapcsolatban már rengeteg jó gyakorlat létezik Európa-szerte, a jelen Erasmus+ programnak is az a célja, hogy ezeket a jó gyakorlatokat átültesse a mi iskolánk pedagógiai gyakorlatába. A továbbképző kurzusok által ennek elméleti hátterét kívántuk megismerni, míg a job shadowing látogatások által ennek gyakorlatát.

A projektoktatással a pedagógus szerepe is változik az oktatási folyamatban. A hagyományos vezető szerep, melynek a lényege, hogy a tanár a tananyagot átadja, (egyes megfogalmazások szerint leadja) és ezzel növeli a diákok ismeretszintjét, szintén átalakul. A projektekben gondolkodó iskolák tanárai inkább háttérbe húzódnak és közben segítik a diákok önálló ismeretszerzését, ellátják őket tudásforrásokkal, bátorítják diákjaikat az önálló ismeretszerzésre. A projektfoglalkozások során a diákok sokszor párban vagy kiscsoportokban dolgoznak, és a foglalkozás egy meghatározott részében közösen összegyűjtik az új ismereteket. A végén a tanár vezetésével ezeket összefoglalják, szintetizálják és a teljes osztályközösség elé tárják, hogy abból valamennyi diák tanuljon. Annak érdekében, hogy mi is rendelkezzünk az ehhez szükséges tanári képességekkel, továbbképezzük magunkat.

A fent bemutatott újfajta oktatási stratégiai, pedagógiai megközelítés legnagyobb értéke, hogy megmutatja a diákoknak a tanulás gyakorlati életben való hasznosságát és egyben olyan tudatos állampolgárrá nevelik őket, akik a való életben is használják azokat az ismereteket, amelyeket diákéveik alatt megtanultak.

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy nem lehet teljesen átvenni egy német vagy brit oktatási modellt, erre a törvényi szabályozás, az iskolarendszer felépítése sem ad lehetőséget, illetve a társadalmi közeg sem tudná fenntartások nélkül elfogadni. Ezért a projekt célja inkább az volt, hogy néhány kollega sajátítsa el a projektoktatás képességeit, majd adaptálja azt saját tanításában úgy, ahogy ezt a mobilitások során látta. Figyelembe véve iskolánk Pedagógiai Programját van lehetőség az egyes tanórákat a projektmódszer szerint megszervezni, és az ehhez szükséges tudást most néhány kollega a projektnek köszönhetően megszerezte. Megjegyzendő, hogy az egyes kollegák disszemináció folytán a tudást továbbadják szaktárgyi kollegáinak.

Korábbi pályázatainkban főként a nyelvtanárok vettek részt, melynek részben az volt az oka, hogy eleve a projektcél is a nyelvoktatás fejlesztése volt. Örömteli, hogy jelenlegi projektünkkel bevontunk olyan kollegákat is, akik nem nyelvtanárok, de jó nyelvismeretük miatt részt tudtak venni idegen nyelvű képzéseken. Ezzel is iskolánk nemzetköziesítését akartuk erősíteni, hiszen mindképp fontosnak tartjuk, hogy intézményünk rendszeresen részesedjen valamilyen nemzetközi programban.

A projekt összefoglalásakor meg kell említenünk, hogy szerencsés volt iskolánk, hiszen az utolsó mobilitás 2020. február 15-én fejeződött be, így pont a koronavírus járvány kitörése előtt megvalósítottuk valamennyi külföldi utazásunkat. Elsősorban értékelő, összegző és döntéshozó feladatok maradtak a végére, de ezeket online formában is el tudtuk végezni.

 

Budapest, 2020. május 10.

 

Horváth Zsolt

projektkoordinátor

 

A projekt munkanyelvei és az mobilitások országai:

 

német nyelvterület 3 mobilitással

Németország

angol nyelvterület 3 mobilitás

Egyesült Királyság, Írország, Málta

olasz nyelvterület 2 mobilitás

Olaszország

spanyol nyelvterület 1 mobilitás

Spanyolország

 

Partnerintézmények, akiknél kurzusokat látogattunk:

 

Bishop Perowne CE College

Egyesült Királyság

Urspringschule Schelklingen

Németország

Alpha College Ltd.

Írország

Institut für internationale Kommunikation e. V.

Németország

Executive Training Institute Ltd.

Málta

Europass Teacher Academy

Olaszország

Torre di Babele

Olaszország

Universidad de Málaga-Centro Internacional de Espanol

Spanyolország

 

 

 

                                                                                                                                                    

név

a mobilitás címe, tartalma

képző intézmény

időtartam, helyszín

dr. Fehérvizi Judit

Classroom Management Solutions for Teachers: new

methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies

Europass Teacheracademy

Firenze

A képzés olyan modern oktatásszervezési módszerek bemutatását vállalja, amelyek egyrészt a projektoktatás során nélkülözhetetlenek, másrészt gyökeresen megreformálják a napi tanítást. Új szerepbe helyezik a tanárt, vagyis a pedagógus szerepe inkább a tanulási folyamat irányítása, a diákok segítése, az aktív szereplő inkább a tanuló. Kiscsoportokban, párokban szerzik az ismereteket, és a végső konklúziókat maguk vonják le.

2019. július 15-19.

Basics Gabriella

Glottodrama, új módszerek az idegennyelv oktatásában

Torre di Babele

Róma

A képzés olyan újszerű megközelítésbe helyezi a nyelvoktatást, amely szakít a hagyományos bevéső, bemagoltató és nyelvtanra alapozó nyelvoktatással. A tanár sokszor színászi képességekkel is rendelkezik, hiszen pl. az egyes szavak jelentésének megértésekor eljátssza azokat, így motiválva a tanulókat. Sokszor élő helyzetekbe, szerepekbe helyezi a tanulókat, hogy jobban megértsék a nyelvtanulás fontosságát, illetve olykor vicces helyzetekben oldottabb körülmények közt tanuljanak.

2109. július 22-augusztus 2.

Békési László

CLIL-Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL

Executive Training Institute-Malta

St-Julians Málta

A CLIL, vagyis a tartalomalapú nyelvoktatás során olyan szavakat és kifejezéseket tanítanak meg a pedagógusok, amelyekkel bővíthetik a szókincsüket, mintegy bokorként használva azt az alapszót, amely az adott idegen nyelvű tantárgyban előfordul. A nevezett képzés egyben az ilyen módon megtartott órák IKT alapjait is jelenti, hiszen egy sor olyan szoftvert és IKt alkalmazást is megmutatott, amely az eredményes nyelvoktatás során hasznos lehet.

2018. augusztus 20-31.

dr. Bán Mónika

XXVII-o Curso de Didáctica del Español como Lengua Extranjera

Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga

Malaga

A kurzus újszerű nyelvtanítási stratégiák elsajátítására oktat, bemutatva a spanyol nyelv helyzetével kapcsolatos legújabb tudnivalókat. A SIELE nevezetű, legújabb spanyol nyelvvizsga rendszerét is bemutatta, amely teljes egészében online elvégezhető és Magyarországról a Cervatantes Intézeten keresztül lehet hozzá kapcsolódni.

2019. június 8-12.

Dani Csaba

Theory and Practice of Project Based Learning (PBL)

Alpha College of English

Dublin

A kurzus bemutatta a projekttervezés fontosabb lépéseit, és azt, hogy miként tudják az egyes kollegák az éves tananyagot, egy hosszabb tanítási egységeket felbontani olyan projektszakaszokra, amelyek nem feltétlenül esnek egybe egy-egy óra végével. Sok technikai és IKT eszköz megismerésére is volt lehetőség, ezek elengedhetetlenek a projektalapú oktatásban.

2018. július 16 - 20.

Horváth Zsolt

Fortbildungssommer 2 Wochen: Lernumgebung Moodle für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache & Sprachkurs Deutsch Intensiv Premium

Institut für Internationale Kommunikation

Düsseldorf

A kurzus olyan oktatási platformok és szoftverek, online alkalmazások használatát ismertette meg a pedagógusokkal, amelyekkel sokkal hatékonyabb a nyelvtanítás. A projektoktatás szempontjából a legértékesebb a Moodle keretrendszer, amely integrált platform és segítségével minden oktatási folyamat digitalizálható. Segít abban, hogy az egyes projektek eredményeit összegezzük és nyilvánosságra hozzuk, segít együttműködni a diákok közt és lehetőséget ad arra, hogy az oktatás időbeli és térbeli kereteit kinyissuk.

2018. július 30 – augusztus 10.

Horváth Zsolt

Job shadowing Németországban az Urspringschule nevű partneriskolában földrajz tantárgy vonatkozásában

Urspringschule Schelklingen

Schelklingen (Baden-Württemberg)

A mobilitás célja az volt, hogy a résztvevő megismerjen olyan jó tanítási gyakorlatokat, amelyekkel jobban lehet motiválni a diákokat, gondolkodó, kritikus és elemző emberré lehet őket nevelni a földrajzi ismeretek vonatkozásában. A megismert módszerek mindegyike a projektoktatás szempontjából fontos, a nevezett intézményben a földrajz tanítása teljes egészében projektek mentén történik. A job shadowing tevékenység alatt lvolt lehetősége a résztvevőnek hospitálni, értékelni a látottakat és mag is kipróbálhatta a projektmódszert a német diákokkal.

2020. február 10-14.

Hudetz András

Job shadowing a Bishop Perowne College közoktatási intézményben és a Worcester Swimming Club

Bishop Perowne College és Worcester Swimming Club

Worcester – Egyesült Királyság

A mobilitás célja a brit testnevelésoktatás erősségeinek és jó gyakorlatainak megismerése a mindennapokban. Annak tanulmányozása, hogy milyen mozgásanyagokat végeznek a diákok az erőnlétük fokozásához és az általános egészségi állapotuk megőrzése érdekében. Olyan új sportjátékok megismerése, amelyeket nem tanítottak eddig a magyar iskolákban. Ezen túl ismerkedés a városi úszóklubbal, ezen keresztül a brit úszásoktatással, annak eredményeivel és összehasonlítás a hazai úszóeredményekkel.

2018. június 18-29.

Szentgyörgyi Ágota

Job shadowing Németországban az Urspringschule nevű partneriskolában történelem tantárgy vonatkozásában

Urspringschule Schelklingen

Schelklingen (Baden-Württemberg)

A mobilitás során előre megtervezett órarend szerint járták körbe a résztvevő és a fogadó kollega a történelemoktatás szakmai kérdéseit. Nagy hangsúly helyeződött a magyar-német történelmi kapcsolatokra, a közös uralkodókra és az egymásról kialakított általános kép megtárgyalására. Az egyhetes program során a kolleganő órákat tartott valamilyen magyar vonatkozású témában.

2020. február 3-7.

 

Kövesse az eseményeket a projektünk Facebook-csoportján!  Tovább »

 

Disszeminációk

            Élménybeszámolóinkat a Hungary Expert oldalán is követhetik: Tovább »

            Egy jó példa a tudás hasznosítására, megosztására a szakmatársak közt: Békési László kollegánk az ETI máltai kurzusán készített kollegáival egy hasznos linkgyűjteményt. Tovább »

            A projekt eredményei az Erasmus+ project results oldalán. Tovább »

 

Általános tudnivalók a projektről: (koordinátori tájékoztató) Tovább »

Nézze meg a projektről készült tájékoztató videónkat! Tovább »

 

A mobilitások

            kollegák beszámolói: Tovább »

 

A projekt kiértékelése Tovább »

 Képek Tovább »

 

A tanulói kérdőívek kiértékelése Tovább »

Szülői tájékoztató​ Tovább »